Slider

เกี่ยวกับโรงพยาบาลสำโรงทาบ

มุ่งพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

24,000

พื้นที่ต่อตารางเมตร

94,000+

จำนวนผู้ป่วยต่อปี

179

บุคลากรในองค์กร

48

จำนวนเตียง
ที่ให้บริการจริง

ติดต่อเรา

ที่อยู่

272 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

โทรศัพท์

044 569 080

โทรสาร

044 569238

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์

Contact@srthos.mail.go.th

© 2563 โรงพยาบาลสำโรงทาบ เป็นโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ ปี 2555